Switch to English English

Privacyverklaring

Bij StemWijzer nemen we privacy en kiesrecht zeer serieus. Jouw informatie wordt op een veilige manier verwerkt en gebruikt, en waar mogelijk geanonimiseerd. We behandelen persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen op welke manier wij met je gegevens omgaan wanneer je gebruikmaakt van de StemWijzer.

Van wie is de StemWijzer?

De StemWijzer is een online kieshulp van de Stichting ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat (‘ProDemos’). Deze kieshulp biedt jou de mogelijkheid om informatie in te winnen over de standpunten van verschillende politieke partijen in Nederland en om te toetsen met welke partij je de meeste raakvlakken hebt.

Stichting ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat is verantwoordelijk voor de in dit document beschreven verwerkingen van persoonsgegevens.

Hofweg 1 H
2511 AA Den Haag
Telefoon: 070 757 02 00
E-mail: privacy@prodemos.nl

Welke technische gegevens worden er verzameld?

Om de server van de StemWijzer normaal te laten functioneren slaat ProDemos een aantal (technische) gegevens van jou op in logbestanden. Concreet gaat het om gegevens zoals:

 • het feit dat je de StemWijzer start
 • het soort apparatuur dat je gebruikt
 • het besturingssysteem dat je gebruikt
 • de internetbrowser die je gebruikt
 • het tijdstip van het starten van de StemWijzer

Wanneer je de StemWijzer start, wordt hij lokaal geladen op je eigen apparaat (zoals een computer, tablet of telefoon). Jouw antwoorden op de stellingen en vragen binnen de StemWijzer, alsmede jouw resultaat na voltooien van de StemWijzer, worden uitsluitend geregistreerd en bewaard op je eigen apparaat. Deze gegevens worden niet teruggestuurd naar (de servers van) ProDemos of op een andere manier aan ProDemos ter beschikking gesteld.

Als je er voor kiest om delen van de StemWijzer te laten voorlezen dan worden daarvoor tijdelijk twee (2) functionele cookies opgeslagen op je computer. Ook wordt er verbinding gemaakt met externe servers. Er worden hiervoor geen persoonsgegevens gebruikt of verzameld.

Welke analytische gegevens worden er verzameld?

Wij gebruiken logbestanden ook om het gebruik de StemWijzer vast te leggen. Deze bestanden staan op onze eigen servers in Nederland. Het verzamelen van analytische gegevens gebeurt anoniem. We gebruiken daarvoor geen IP-adressen en cookies.

Op basis van logbestanden verzamelen we de volgende gegevens:

 • Dat een StemWijzer wordt gestart.
 • Dat een StemWijzer wordt afgerond.

Welke gegevens worden verzameld als je er toestemming voor geeft?

Bij het bezoeken van de StemWijzer krijg je, nadat je de antwoorden op de stellingen hebt gegeven, de vraag of je het goedvindt als we jouw keuzes en resultaten in geanonimiseerde vorm (dus zonder je IP-adres en overige technische gegevens), beschikbaar stellen voor onderzoeks- en publicatiedoeleinden. Als je toestemming geeft, worden je antwoorden op de stellingen en ook de thema’s die je als extra belangrijk hebt aangevinkt, naar de server van ProDemos gestuurd. Toestemming geven is niet verplicht. Ook als je geen toestemming geeft, kun je de uitslag van je eigen StemWijzer bekijken.

Als je toestemming geeft worden bovendien je IP-adres (in gepseudonimiseerde vorm) en het tijdstip van gebruik meegestuurd naar de server van ProDemos voor het beveiligen van de data. Die gegevens worden daar maximaal 24 uur bewaard.

Voor welk doel worden gegevens verzameld?

De gegevens die bij jouw gebruik van de StemWijzer van je worden verzameld door ProDemos worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Om de StemWijzer te beveiligen.
 • Om je gebruik van de StemWijzer mogelijk te maken.
 • Om statistische inzichten te krijgen in het gebruik van de StemWijzer.
 • Om je keuzes, als anonieme data, te gebruiken voor een vergelijking van keuzegedrag van andere gebruikers, uitsluitend na hun en jouw toestemming.
 • Om je keuzes, als anonieme data, te gebruiken voor onderzoeks- en publicatiedoeleinden, uitsluitend na jouw toestemming.
 • Om deze te verstrekken aan derden als ProDemos daartoe op basis van wet- en/of regelgeving is gehouden.

Hoelang worden gegevens bewaard?

 • De technische gegevens worden dertig (30) dagen bewaard.
 • De ruwe analytische gegevens worden zestien (16) maanden bewaard.
 • Uitsluitend na jouw toestemming: de gegevens over je keuzes (in geanonimiseerde vorm) voor onderzoeks- en publicatiedoeleinden, worden vijftien (15) jaar bewaard.
 • Uitsluitend na jouw toestemming: de gegevens over je keuzes (in geanonimiseerde vorm) voor een vergelijking met de keuzes van anderen, worden tot dertig (30) dagen na de verkiezingen bewaard.
 • Uitsluitend na toestemming: je IP-adres (in gepseudonimiseerde vorm) en het tijdstip van gebruik worden vierentwintig (24) uur bewaard.

Hoe gaan wij om met de gegevens die wij via onze StemWijzer verzamelen?

Zoals hierboven reeds aangegeven, gaan wij vertrouwelijk met je gegevens om. De gegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, behalve aan partijen die onze website technisch mogelijk maken. Met hen hebben wij strikte afspraken gemaakt. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven of wij dit op basis van de wet moeten doen.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

ProDemos heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Hiervoor slaat ProDemos gegevens die tot jou herleidbaar zijn tijdelijk op, in strikt beveiligde vorm. Daarnaast slaat ProDemos uw keuzes alleen op als je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. ProDemos zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw gegevens afgeschermd is.

Welke rechten heb ik?

Op grond van de privacywetgeving heb je verschillende rechten. Zo mag je reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daarnaast mag je bij ons een verzoek tot inzage doen, om in te zien welke gegevens ProDemos over jou heeft vastgelegd. Je verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of om inzage van je gegevens kan verstuurd worden naar privacy@prodemos.nl. ProDemos zal altijd proberen binnen vier (4) weken te reageren op je inzageverzoek. Omdat ProDemos geen naam of andere direct identificerende gegevens van jou tot haar beschikking heeft, kan het zijn dat we je vragen om aanvullende gegevens te verstrekken ter verificatie van je identiteit, voordat ProDemos kan voldoen aan je inzageverzoek. Denk hierbij aan je IP-adres of tijdstip van gebruik. Verder kan het zo zijn dat ProDemos geen herleidbare gegevens meer van jou tot haar beschikking heeft. Dit vanwege het beleid om herleidbare gegevens enkel tijdelijk op te slaan, en wanneer mogelijk te anonimiseren.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe richten aan ProDemos op privacy@prodemos.nl. Je kunt verzoeken dat ProDemos je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, verplaatst of afschermt. ProDemos zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Als ProDemos je verzoek afwijst, zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van de StemWijzer (https://stemwijzer.nl). We raden daarom aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je klachten over onze omgang met je gegevens?

We helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je gegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kun je een e-mail sturen aan privacy@prodemos.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 070-7570200.


Laatst gewijzigd: oktober 2023